VEDTEKTER

Foreningen ble stiftet 16.november 2017 i Kristiansand under navnet: Humanitær hjelp til kurdere.
Navnendring og endring av vedtekter ble vedtatt på Årsmøtet 16.februar 2020.

 § 1 Foreningens navn:  Foreningen for Flerkulturelt Recovery-arbeid (FFRA)

§ 2 Formål

Foreningen er en interesseorganisasjon for folkehelse og livsmestring på tvers av kulturer og etnisiteter.

Foreningen arbeider for at mennesker skal kunne leve meningsfylte liv og oppleve egenverd og mestring.

Foreningen er partipolitisk og religiøs nøytral. Vi arbeider for å bygge ned fordommer og stigmatisering. Vi vil fremme alternativer til maktmisbruk og kulturelle æresoppfatninger som kan føre til vold i nære relasjoner og i samfunnet.

Gjennom folkehelseopplysning og recovery-orientert arbeid skal det opprettes arenaer for dialog og åpenhet. Vi vil arbeide for språk om felles erfaringer og aksept av følelser som tradisjonelt blir kulturelt undertrykt.

Foreningen skal formidle erfaringer til offentlige myndigheter, private aktører og til samfunnet for øvrig.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Medlemskap kan tegnes av privatpersoner som bor og har sitt opphold i Norge. Medlemskap i foreningen er gyldig fra den dag kontingent er betalt. Medlemmene må forplikte seg til å arbeide for foreningens formål. Styret kan nekte eller frata medlemskap dersom tungtveiende grunner tilsier det.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle individuelle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.


§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i sosiale medier.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Styret behandler innkommende forslag og beslutter saksliste til årsmøtet. Saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede under forutsetning av årsmøtets godkjenning. Årsmøtet kan i slike tilfeller beslutte utestengelse fra enkeltsaker.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne saksliste
 • Godkjenne innkalling
 • Velge møteleder
 • Velge referent
 • Velge to personer til å underskrive protokoll
 • Velge to personer til tellekorps

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten underveis i årsmøtet.


§ 10 Årsmøtets oppgaver

§ 12 Styret

Årsmøtet skal:

 1. Vedta og godkjenne årsmelding
 2. Vedta og godkjenne regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag til saker
 4. Fastsette kontingent
 5. Behandle handlingsplan/strategisk plan for kommende år.
 6. Vedta budsjettforslag
 7. Valg:
 • Leder
 • Nestleder (velges internt av styret)
 • Kasserer
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer, evt.
 • Revisorer, 2 stk
 • Valgkomite, 2 stk.

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når årsmøtet eller styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter og med minst en uke varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

Foreningen ledes av et styre på minimum 3 personer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene innenfor de rammene som er gitt i vedtektene, og årsmøtets vedtak.

Styremedlemmer velges for 2 år. Styremedlemmer kan gjenvelges i maksimalt to perioder, og gjenvelges etter ett års pause. Det skal om mulig skje overlapping av 1-2-styremedlemmer slik at ikke alle fratre samtidig.

Styrets oppgaver:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser og utarbeide forslag til handlingsplan/strategiplan.

2. Føre tilsyn med den daglige ledelse og foreningens virksomhet for øvrig.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

4. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

5. Ansette medarbeider og har arbeidsgiveransvar for daglig leder der det er aktuelt.

6. Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Retten til å signere på vegne av foreningen skal utøves av styreleder og et styremedlem i fellesskap.

Om foreningen tilsetter daglig leder skal denne kunne signere og forplikte på vegne av foreningen. Styret gir prokura til styrets leder og daglig leder hver for seg. Ved innkjøp eller kontooverførsler på over

kr 10 000,- skal et annet styremedlem i tillegg godkjenne transaksjonen i forkant.

§ 13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  

§ 14 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte etter § 11. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at midler gis til annen humanitær organisasjon som arbeider for samme eller tilsvarende målgruppe.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

§ 15 Utvidelser

Foreningen er nasjonalt dekkende, men lokalt etablert i Kristiansand ved sin stiftelse. Om noen ønsker å etablere tilsvarende organisasjon i sitt nærområde område med samme formål, kan de overta disse vedtekter, bare bytte ut navn. Etter som foreningsarbeidet bygger seg ut, kan foreningene samles og så danne en nasjonal forening som kan ivareta kommunikasjon med myndigheter med mer.