Anne Marie Løland og Khunche Muhamedi


Humanitær hjelp for kurdere ble stiftet 16.november 2017 i stiftelsesmøte i Kristiansand. Foreningen ble godkjent i Enhetsregisteret i Brønnøysund 23.11.2017 og ble også innmeldt i Frivillighetsregisteret. Foreningens formål var av ikke-parti politisk og ikke-religiøs karakter.

Bakgrunnen for å opprette foreningen var todelt:

  • Fra 2015 hadde samtalegrupper på kurdisk pågått med ved senteret ROM-Agder råd og muligheter i Kristiansand. Dette senteret har blant annet som målsetting å tilby støtte til livsmestring og lavterskel-hjelp innen psykisk helse.
  • En humanitær katastrofe oppstod etter massive jordskjelv i området Irak / Iran i 2017. Familier i Norge var sterkt rammet av dette ved at deres nære pårørende var sterkt skadet eller omkommet. Det var behov for samtaler og sammenkomster for å gi mellommenneskelig støtte til å takle sorg og fortvilelse.

Khunche Mohamedi, Ali Rafael Xas og Anne Marie Løland stiftet Foreningen humanitær hjelp til kurdere.

Det var ønske om å ha flere etnisiteter med i styret, samt oppfylle å ha med en eller to personer med norsk bakgrunn for å styrke integreringsarbeidet.

Gjennom foreningens arbeid i fra 2017 til 2019 var det et økende samarbeid med Mental Helse Kristiansand, Sommeren 2019 ble det gjennomført temamøter og kreative dager på Villa Groheim i Kristiansand. . Tilbudet besto også i turgrupper som møttes både på ukedager og i helgene.

Vi erfarte at ulike innvandrergrupper og personer som trenger til psykisk støtte kan være til hjelp for hverandre. Behovene mennesker har for å finne mening, bli sett og hørt er universelle. Mange bærer med seg traumatiske erfaringer; også nordmenn. Fremover ønsket vi samskaping på tvers av kulturer og den unike muligheten til utvikling samhold.Foreningen vedtok i sitt årsmøte i 16.februar 2020 å endre navnet til Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid og gjorde følgende til sin målsetting:

  • Foreningen er en interesseorganisasjon for folkehelse og livsmestring på tvers av kulturer og etnisiteter.
  • Foreningen arbeider for at mennesker skal kunne leve meningsfylte liv og oppleve egenverd og mestring.
  • Foreningen er partipolitisk og religiøs nøytral. Vi arbeider for å bygge ned fordommer og stigmatisering. 
  • Vi vil fremme alternativer til maktmisbruk og kulturelle æresoppfatninger som kan føre til vold i nære relasjoner og i samfunnet
  • Gjennom folkehelseopplysning og recovery-orientert arbeid skal det opprettes arenaer for dialog og åpenhet.
  • Vi vil arbeide for språk for felles erfaringer og aksept av følelser som tradisjonelt blir kulturelt undertrykt.
  • Foreningen skal formidle erfaringer til offentlige myndigheter, private aktører og til samfunnet for øvrig.

Med bak driften av ROM - råd og muligheter Agder

Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid søkte våren 2020 om å bli medlemsorganisasjon i ROM-Agder. Dette ble vedtatt og foreningen fikk da mulighet til å delta i ROM-Agders styre og årsmøter.

Pandemi-tiden.

Under koronaepidemien ble det vanskelig å drive foreningen. Nøkkelpersoner meldte fra om sykdom og driften sank til et minimum.

I løpet av 2021 har FFRA tatt kontakt med andre organisasjoner som drives av innvandrergrupper. Det har vært vurdert å utvikle det flerkulturelle perspektivet der FFRA kunne virke som en paraplyorganisasjon. Foreløpig har vi ikke oppnådd dette, da innvandrerforeningers målsettinger kan være vanskelige å forene. Vi har lykkes med å få til et nært samarbeid med RAZEM - Polsk Norsk forening. www.razem.no RAZEM betyr SAMMEN, Deres arbeidsmåter og humanitære innstilling gir grunnlag for konkret samhandling om ulike prosjekter .