ÅRSMØTE - 2022

31.08.2022

 i Foreningen for Flerkulturelt Recovery Arbeid (FFRA)

Protokoll fra Årsmøte i  Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid

Tid: Mandag 25.mai 2022 kl. 18

Adr.: Steinkleiva 2 4631 Kristiansand, 2.etg.

Sak 1. Nedtegne navn og antall fremmøtte medlemmer som har betalt kontingent.

10 betalende medlemmer fra fremmøtt. Navn nedtegnet og oppbevares internt.

Sak 2. Årsmøtet konstitueres

Årsmøtet godkjente innkallingen og sakslisten.

Anne Marie Løland ble valgt til møteleder

Anne Marie Løland ble valgt som referent

Sylwia Balawender og Vanessa Poblete ble valgt til å underskrive protokollen.

Khunche Mohamedi og Ingrid Heimark ble valgt til stemmekorps

Sak 4. Årsberetning fra styret fremlegges for godkjennelse.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner fremlagt årsberetning for 2020 og 2021, inklusiv orienteringen om manglende oppfølging fra 2019. Vedlegg 1

Sak 5. Regnskap fremlegges for godkjennelse.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner fremlagt regnskap for 2019, 2020 og 2021. Vedlegg 2a, 2b og 2c.

Sak 6. Behandle innkomne saker.

  1. Sak om medlemsverving.

Jan Harald Launes utfordret til å doble antallet medlemmer i forhold til antallet fremmøtte.

Årsmøtet drøftet saken og besluttet følgende:

Vi verver ut fra personlig kontakt og bygger på trygghet og tillit.

Vi løfter frem handlingsprogrammet vi beslutter, slik at formålet med foreningen blir tydelig.

Vi holder medlemsmøte og temamøter hvor man kan komme med innspill. Det oppfyller brukermedvirkning.

  1. Sak om organisasjonens styresammensetning.

Jan Harald Launes oppfordret til å starte arbeidet igjen med å se på styresammensetning og mulighet til at det er organisasjoner som velger sine representanter. Det har vært samarbeid mellom Mental Helse Kristiansand, så de kan spørres. Sylwia fra Polsk-Norsk forening RAZEM-Sammen, støtter forslaget. Utfordringen er ulike etnisiteter som per i dag ikke tilhører en registrert organisasjon.

Styret skal arbeid med utkast til vedtektsendring som speiler forslaget til ny styresammensetning.

Sak 7. Godkjenne forslag til handlingsplan

Handlingsplan ble arbeidet med under møtet og godkjent. Se vedlegg. 3

Sak 8. Godkjenne forslag til budsjett. Fastsette beløpet for kontingent.

Vedtak:

Styret delegeres å utforme budsjett og forvalter egenkapitalen som foreligger.

Det søker midler til nye tiltak og drift i 2022.

Medlemskontingenten endres ikke; skal være på 100kr.

Sak 9. Valg

Jan Harald Lauvnes, styrelederleder

Sylwia Balawender, nestleder

Ingrid Heimark, kasserer

Valeria Carroza, styremedlem

Hiwa Kurdlan, styremedlem

Mustafa Jamal Mohamed, varamedlem

Hege Waldeland, varamedlem

Anne Marie Løland og Parvin Adeli valgt til å revidere regnskapet

Khunche Mohamedi og Miriam Soto Aguilar valgt til valgkomitè

Alle velges for kun ett år.

Styret ser på bestemmelser vedr. valg når de gjennomgår vedtektene.

__________________________________

Anne Marie Løland, referent

__________________________________ 

Sylwia Balawender

__________________________________

 Vanessa Poblete