Våre Fokusområder

Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid - FFRA - ble omdannet til en multikulturell organisasjon i 2020.

Foreningen er en interesseorganisasjon for folkehelse og livsmestring på tvers av kulturer og etnisiteter.

Foreningen arbeider for at mennesker skal kunne leve meningsfylte liv og oppleve egenverd og mestring.

Foreningen er partipolitisk og religiøs nøytral. Vi arbeider for å bygge ned fordommer og stigmatisering. Vi vil fremme alternativer til maktmisbruk og kulturelle æresoppfatninger som kan føre til vold i nære relasjoner og i samfunnet.

Gjennom folkehelseopplysning og recovery-orientert arbeid skal det opprettes arenaer for dialog og åpenhet. Vi vil arbeide for språk om felles erfaringer og aksept av følelser som tradisjonelt blir kulturelt undertrykt.

Foreningen skal formidle erfaringer til offentlige myndigheter, private aktører og til samfunnet for øvrig.

FFRA tilbyr recovery-orienterte kurs i samarbeid med ROM råd og muligheter -Agder. Se www.rom-agder.no